یک آزمایش کارگاه واژگان برای سطح B پانزده (۱۵) واحد. هر واحد، سطح پاسخ واژگان B، به عنوان مثال، واحد ۱ است (۱۱) مبحث را انتخاب کنید و این تعاریف یادگیری، آزمون چند گزینه ای است، از A – E، شما باید انتخاب کنید نامه ای از کلمه ای که است نزدیکترین معنا از کلمه داده شده

  • جملات واژگان، شما باید برای از A را انتخاب کنید – E که کلمه بهترین جمله را داده کامل. در عمل مترادف، شما می ۵ حرف را انتخاب کنید داده می شود و شما باید انتخاب کنید که از زیر مترادف کلمه داده شده است. [۱۹،۴۵۹،۰۰۵]
  • متضاد آنلاین، شما باید انتخاب کنید که از متضاد زیر را برای کلمه داده شده است. بخش هایی از سخنرانی، شما فقط باید به کلیک کنید اگر کلمه داده شده اسم، فعل، صفت، قید، حرف اضافه و یا حرف ندا است.
  • تمرین املا، شما باید به کلیک بر روی آیکون صدا / صدا به شنیدن کلمه که شما باید به طلسم.
  • تعاریف معکوس، شما باید برای انتخاب کلمه حق نزدیک مسابقات کلمه داده شده.
  • جملات معکوس، شما را از احکام صادره که در آن نامه داده شده بهترین آن را کامل را انتخاب نمایید.
  • مترادف معکوس، شما می مترادف داده می شود و شما باید از را انتخاب کنید – E که کلمه بیشتر نزدیک به مسابقات مترادف داده
  • متضاد معکوس، این همان با مترادف معکوس است، تنها کلمات داده شده متضاد هستند. علائم استرس، شما باید با کلیک بر روی بخش درست است که تأکید میشود.

این واحد پاسخ واژگان سطح ب ۱، ساده ترین بخش و واحد ۱۵ سخت ترین است. تقریبا تمام آزمون انتخاب های متعدد از است – E؛ به جز عمل املایی که شما را مجبور به گوش دادن به کلمات شما به طلسم.

تمرین با استفاده از پاسخ واژگان سطح B کمک می کند تا یک فرد به آزمون دانش خود و تمرین واژگان است.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما