با خطا روبرو شدیم! که نشان دهنده‌ی اینست که خوراک کار نمی‌کند. دوباره تلاش کنید.

یک آقا افغان در حال حاضر به همراه مجازات مرگ روبرو مسیحیت را از اسلام هست. مسلمان سابق شناخته شده به عنوان عبد برهمن شده هست ارتداد متهم و زندانی هست، اما هنوز به طور رسمی تحت قوانین اسلامی هست.

در ایالات متحده این هفته گذشته، نشان می دهد بحث و گروه های حامی حامیان آنها، که کاخ سفید و سفارت افغانستان به همراه شکایت علیه اسلام آب گرفتگی تظاهرات کردند. انتظار، حادثه اعتراض بین المللی سریع از رهبران جهان خواسته هست. رئيس جمهور بوش خود را ابراز کرده هست که چگونه "عمیقا آشفته" او زیاد از حکم اعدام بلندی هست.

و یک بار دیگر اسلام در پرتو آهک برای همه دلایل اشتباه هست.

گروه ضد مسلمان زیاد سریع برای سرمایه گذاری بر روی احساسات فعلی بوده هست. مجموعهای از ادبیات نفرت علیه اسلام در حال حاضر به سرعت در حال گردش در اینترنت، مسلمانان را متهم به اشتباه عقب نگه همسالان خود که مایل به انتخاب کردن از دین.

اسلام متهم به یک فرقه افراطی و تحمل که رشد فوق العاده هست فقط اتفاق می افتد زیرا مسلمانان می توانند دین را ترک کنید. مسلمانان که به تصویر کشیده به عنوان رقم تمایلی به یک دین هست که چنگال آنها را به سکوت پایان برای بقیه عمر خود را به دام افتاده.

آنهایی که خلاق تر حتی اسلام را به عنوان "هتل کالیفرنیا" توصیف انجام. شما می توانید از هر زمانی می خواهید اما هرگز نمی توانید ترک کنید.

اما این اتهامات درست هست؟ آیا اسلام واقعا نسبت به پیروان دین دیگر، به ویژه مرتد unfbearing؟ کسی می تواند واقعا "بررسی"؟

و هیچ اجباری در اسلام

حقیقت امر این هست، اسلام دین هست که هرگز بر مجبور شده هست. زیاد ایده که یک تبدیل به اسلام هست خیابان یک طرفه که در آن هرگز نمی توان از روشن کردن یک اسطوره زیاد پراکنده هست. قرآن را ممنوع کرده هست مسلمانان به زور اسلام بر روی یک فرد. مسلمانان در گذشته و حال تا حد زیادی به اسلام از اراده آزاد خود تبدیل شده هست.

۲::

یک مثال زیاد روشنی از این فرمان در بر داشت زیر آیه قرآنی ترجمه شده از سوره بقره هست ۲۵۶ – "اجازه دهید وجود داشته هیچ اجباری در دین: حقیقت خارج از غرفه را خطا روشن: هر کس رد شر و معتقد هست که در خدا امن از طرف قابل اعتماد ترین، که هرگز پاره و خدا شنوا و داناست."

یکی دیگر از آیه قرآنی که مدارس مسلمان به آن اشاره شده هست در بر داشت زیر از سوره حجر که می گوید:

۱۵: ۲-۳ "مجدد و مجدد به کسانی که کافر شدند، آرزو می کنم که آنها تا به حال تعظیم (به خدا & # 39؛ s به) در اسلام ترک آنها را به تنهایی، برای لذت بردن (چیزهای نیکو از این زندگی) و به خود لطفا: اجازه دهید (نادرست) امید آنها مات و متحیر کردن: به زودی دانش (آنها را فریب اگاهانیدن) "[

باز هم، هیچ قدرت شده هست به مسلمانان اعطا شده به طور خاص کشتن مرتد از اسلام باید معنی آنها هیچ آسیبی. مرتد هستند نسبتا عنوان غیر مسلمانان درمان می شود.

اجبار حس در اسلام نیست. اسلام یکی از نیروهای سریع ترین رشد در جهان امروز هست. یک نفر از هر پنج فرد در این جهان یک مسلمان هست. یک دین قوی مثل اسلام نمیتوانسته بدون خالص و ایمان پیروان آن، به خصوص در زمان پر سر و صدا مانند آزار و اذیت متعدد مسلمان در زمان محمد و جنگ های صلیبی مختلف در قرون وسطی شکوفا شده هست. در زمان هایی از آن، بسیاری از می توانست اسلام برای راحتی از صلح و رفاه هست.

اما آنها نیست. آنها در آنجا مانده و اسلام هست آنچه در آن هست. نمی جذب – رفاه و رشد اسلام در آینده هنوز در آن همان ایمان و صداقت بستگی دارد.

پس چرا مسلمانان خواستار مرگ مرتد هستند؟

عمل اعطای مرگ مرتد از آن زمان در تاریخ که در آن یهودیان و اعراب بت پرست وارد اسلام را به همراه قصد برهم زدن و فریب رفاه دین سرچشمه می گیرد. به همراه توجه به دانشمندان مسلمان و اشاره انجام مورخان، این منافقان وانمود به پذیرش اسلام به منظور ارتکاب غارت و خسارت بر جامعه مسلمانان یک بار آنها را در پذیرفته شده هست. پس از این کار خود را انجام داده هست، آنها اسلام را به عنوان سریع به عنوان آنها آن منجق و پولک دوز بود ترک .

در موارد مانند این، مجازات اعدام می توانست بازدارنده نهایی به ساقه مانند رفتار بزهکار و به طور بالقوه مضر به اسلام بوده هست. به یاد داشته باشید که اسلام دین که زیاد تحت آزار و اذیت و اجتناب از چنین فعالیت کاملا به جامعه بقا حیاتی بود بود. که به همین دلیل چندین شواهد در پیامبر (ص) & # 39 وجود دارد، بازدید کنندگان گفته (حدیث) که در آن اجازه داده هست برای کشتن این نوع از مرتد.

در بالا از آن، همچنین مرتد زیاد خطرناک مانند Musylama آل Kaththab که ارتش در حال حاضر روز عمان کمی بعد از مرگ حضرت محمد جمع شده بودند وجود دارد. قصد او این بود که به طور تکمیل از چهره زمین را نابود مسلمانان هست. اگر مجازات اعدام بر روی مرتد مانند او بود تحمیل نشده هست، اسلام می شود باقی مانده هست.

اما این دیگر در زمینه بار فعلی اعمال می شود، به خصوص در جوامع تعداد فرهنگی هست که ما در آن زندگی می انجام و متاسفانه جوامع مثل افغانستان تصمیم گرفته اند برای حفظ حکم مرگ هست.

جوامع مسلمان افزایش تحمل مانند کسانی که در سنگاپور، مالزی و اندونزی اجازه داده اند مسلمانان به ترک مذهب، رایگان از آشفتگی مشابه هست. به همراه این حال، مسلمانان که مایل دین به ترک گاهی اوقات توسط مقامات مذهبی و اعضای خانواده مشاوره.

اما آنچه نیاز به چنین مشاوره هست؟ این هست که یک شکل از اختلال زیاد از حد نیست؟

از دست دادن یک عضو از خانواده هست که همیشه یک رویداد غم انگیز هست. به طور مشابه هنگامی که جامعه مسلمانان در مورد از دست دادن یک عضو از خانواده هست، آنها به طور طبیعی سعی کنید برای جلوگیری از اتفاق می افتد. به همراه امیدواری، آنها ذهن خود را تغییر دهید.

موانع مشابه، و گاهی اوقات مجازات در ادیان دیگر هستند. به عنوان مثال در مسیحیت، اعضای به صراحت گفته شده هست برای کشتن مرتد را به همراه دست خود.

تثنیه ۱۳: ۶-۹ "اگر برادر خود را زیاد خود، و یا پسر یا دختر خود را، و یا همسر شما را دوست دارم، و یا نزدیک ترین دوست شما مخفیانه شما را اغوا، می گویند: بیایید بروید و عبادت خدایان دیگر (خدایان که یا شما و نه پدرانتان شناخته شده هست، خدایان دیگر در اطراف شما، چه نزدیک یا دور، از یک پایان از زمین به طرف دیگر، یا خدایان ادیان دیگر)، به او عملکرد نیست و یا گوش دادن به او. او و یا او محافظت شما قطعا باید او را به مرگ قرار دادن دست شما باید برای اولین بار در قرار دادن او را به مرگ، و سپس دست از همه مردم میباشد "

تثنیه ۱۷: ۳-۵"… و او باید برود و پرستش خدایان دیگر و تعظیم به آنها و یا به خورشید یا ماه یا تمام ارتش از آسمان، ….. و شما باید سنگ مانند یک به همراه سنگ و مانند یکی باید بمیرد. "

ارتداد هست به همراه اسلام بیگانه هست. رهبران مسلمان زیاد از سنین مسالمت آمیز به همراه مرتد زندگی کرده اند و به کار ادامه خواهد داد تا در آینده هست. از قضا، آن را تحمل و خیرخواهی ما که ممکن هست فقط کلید برای آنها به نوبه خود بازگشته هست. نه خشونت و بی تفاوتی.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما